İşe Başlatmama Tazminatı – Boşta Geçen Süre Ücreti

İş Güvencesi hükümlerinden faydalanan işçiler için işe iade kararına rağmen; işe başlatılmaması halinde; işe başlatmama tazminatı hesaplaması ve boşta geçen süre ücreti hesaplaması nı. İş bu formu kullanılarak yapabilirsiniz.


Brüt Ücretinizi Bilmiyor Musunuz?


İşe İade Nedir ? Şartları Nedir ?

Belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçilerden, iş güvencesi kapsamına girenler iş sözleşmesi, işveren tarafından haklı nedenin olmadığı durumlarda ancak geçerli nedenlerle feshedilebilecektir. Aksi halde işçi fesih işleminin geçersizliği ve işe iadesi için dava açar.

İş Kanununa göre, otuz veya daha fazla işçi çalıştıran iş yerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren geçerli sebeplerden birine dayanmalıdır. İş Kanunu’nun 18. maddesinde; Özellikle aşağıdaki hususlar fesih için geçerli bir sebep oluşturmaz şeklinde örnekleme yapmıştır. Ayrıca, işçinin işveren vekili olmaması gerekmektedir. Yani, işletmenin bütününü sevk ve iade eden ve yardımcıları ile iş yerinin bütününü sevk ve idare eden ve işçiyi işe alma ve işten çıkartma yetkisi bulunan, işveren vekilleri hakkında bu güvence sağlanmaz.

İşe Başlatmama Tazminatı Hesaplaması ?

Kıdem durumuna göre; en çok 8 ( sekiz ) aya kadar işe başlatmama tazminatına hükmedilme imkanı vardır. İş bu tazminata esas ücret “çıplak brüt ücret” tir. Netleştirmek için sadece damga vergisi kesintisine tabiidir.

Faiz Hesaplaması ?

İşe başlatmama tazminatı, işçinin işe başlatılmadığı tarih, işe başlatmama tazminatının muaccel olduğu andır. Bahsi geçen tazminat yönünden faize hak kazanmak için kural olarak işverenin temerrüde düşürülmesi gerekir. İşverenin dava tarihinden önce temerrüde düşürülmemiş ise; dava ve varsa ıslah tarihinden itibaren faize hükmedilir. İşe iade kararına rağmen işçinin işe alınmaması sebebiyle işe başlatmama tazminatının ödenmesi söz konusu ise, işveren ayrıca temerrüde düşürülmesi gerekmez. Bu durumda işe başlatmama anından itibaren faiz hakkı doğar. ( Yargıtay 9.Hukuk Dairesi 02.10.2014 tarihli 2014/20506 E. 2014/29149 K. sayılı ilamı). Uygulanması gereken faiz türü ise kanuni faizdir.

Boşta Geçen Süre Ücreti Hesaplaması ?

İşe iade davası ile tespit edilen en çok 4 ( dört ) aya kadar boşta geçen süreye ait ücrete hükmedilmesi gerekir.

Faiz Hesaplaması ?

Boşta geçen süre yönünden, kararın kesinleşmesine kadar en çok dört aya kadar hesaplanacak ücret ve diğer alacaklar, işçinin işe iade için başvurduğu anda muaccel olur. İşe iade başvurusunda boşta geçen süreye ait ücret ve diğer hakların ödenmesi talep edilmiş ise, başvuru ile birlikte işveren temerrüde düşürülmüş olur. Sözü edilen ücret ve diğer hakların ödenmemesi durumunda başvuru tarihinden itibaren faiz hakkı doğar. İşe başlama isteğini içeren başvuruda, boşta geçen süreye ait ücret ve diğer hakların açıkça talep edilmemiş olması halinde ise; dava ve ıslah tarihlerinden itibaren faiz yürütülmelidir ( Yargıtay 22.Hukuk Dairesi 05.04.2013 tarihli 2013/4859 E. 2013/7461 K. sayılı ilamı ) . Uygulanması gereken faiz türü ise; bankalarca mevduata fiilen uygulanan en yüksek mevduat faiz tutarıdır.