Yıllık İzin Hesaplama

Aşağıdaki formu kullanarak yıllık izin hesaplama sı yapabilirsiniz.


Brüt Ücretinizi Bilmiyor Musunuz?


Yukarıda yer alan Yıllık izin hesaplama formunu kullanırken sorun mu yaşıyorsunuz? Sistemin işleyişini açıkladığımız yazımıza göz atmanızı tavsiye ederiz.

Yıllık İzin Hak Edilmesi ?

4857 sayılı İş Kanunu 53.maddesinde “Yıllık Ücretli İzin Hakkı ve izin Süreleri” düzenlenmiştir. Buna göre; İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçiler yıllık ücretli izini hak eder. Ayrıca, Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez. Dilerseniz Yönetmeliğini de inceleyebilirsiniz.

Yıllık İzinler Sürelerinin Hesaplanması?

Hizmet Sürelerinin Hesabı:

İşçi’nin hak ettiği yıllık izin sürelerinin hesaplanmasında, o işyerinde geçirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması gerekir. Bu hizmetlerin hesabında Kanun’un 55.maddesinde düzenleme bulunmaktadır.

Madde 55 – Aşağıdaki süreler yıllık ücretli izin hakkının hesabında çalışılmış gibi sayılır:

a) İşçinin uğradığı kaza veya tutulduğu hastalıktan ötürü işine gidemediği günler (Ancak, 25 inci maddenin (I) numaralı bendinin (b) alt bendinde öngörülen süreden fazlası sayılmaz.).

b) Kadın işçilerin 74 üncü madde gereğince doğumdan önce ve sonra çalıştırılmadıkları günler.

c) İşçinin muvazzaf askerlik hizmeti dışında manevra veya herhangi bir kanundan dolayı ödevlendirilmesi sırasında işine gidemediği günler (Bu sürenin yılda 90 günden fazlası sayılmaz.).

d) Çalışmakta olduğu işyerinde zorlayıcı sebepler yüzünden işin aralıksız bir haftadan çok tatil edilmesi sonucu olarak işçinin çalışmadan geçirdiği zamanın onbeş günü (işçinin yeniden işe başlaması şartıyla).

e) 66 ncı maddede sözü geçen zamanlar.

f) Hafta tatili, ulusal bayram, genel tatil günleri.

g) 3153 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmeliğe göre röntgen muayenehanelerinde çalışanlara pazardan başka verilmesi gereken yarım günlük izinler. (1) h) İşçilerin arabuluculuk toplantılarına katılmaları, hakem kurullarında bulunmaları, bu kurullarda işçi temsilciliği görevlerini yapmaları, çalışma hayatı ile ilgili mevzuata göre kurulan meclis, kurul, komisyon ve toplantılara yahut işçilik konuları ile ilgili uluslararası kuruluşların konferans, kongre veya kurullarına işçi veya sendika temsilcisi olarak katılması sebebiyle işlerine devam edemedikleri günler.

ı) (Değişik: 4/4/2015-6645/35 md.) Ek 2 nci maddede sayılan izin süreleri,

j) İşveren tarafından verilen diğer izinler ile 65 inci maddedeki kısa çalışma süreleri.

k) Bu Kanunun uygulanması sonucu olarak işçiye verilmiş bulunan yıllık ücretli izin süresi

Bknz: 4857 Sayılı İş Kanunu madde 55

İşçiler için yıllık izin süresi, hizmet süresi:

a) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara ondört günden,

b) Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara yirmi günden,

c) Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmialtı günden, az olamaz. (Ek cümle:RG-18/8/2017- 30158)  Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri dörder gün arttırılarak uygulanır.

Ancak, onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz.

Kullanılmayan Yıllık İzin Sürelerine Ne Olur ?

İşçi’nin hak ettiği Yıllık Ücretli İzinlerini izin olarak kullanması esastır. Bu nedenle iş sözleşmesi devam ederken yıllık ücretli izin hakkının para olarak talep edilmesi dayanaksızdır. Fakat; iş sözleşmesinin son bulması durumunda işçi tarafından kullanılmayan yıllık izin günleri artık paraya dönüşür.

İşçi’nin hak etmiş olduğu yıllık izinlerin kullandırıldığına dair ispat yükü işveren üzerindedir. Yazılı belge ile ispat etmelidir.

Yıllık İzin Ücreti Hesabı

Sonuç olarak Yukarıda yer alan form kullanılarak, ücrete dönen yıllık izin sürelerine ilişkin hesaplama yapabilirsiniz. Brüt maaş üzerinden gerçekleştireceğiniz hesaplamada daha sonra Gelir Vergisi, SGK ve Damga Vergisi kesintileri ile netleştirmeyi unutmayın.

Umarım Faydalı olmuştur. : )