Vekalet Ücreti Hesaplama

Vekalet ücreti hesaplamalarınızı aşağıdaki formu kullanarak yapabilirsiniz.


Yukarıda yer alan vekalet ücreti hesaplama formunu kullanırken sorun mu yaşıyorsunuz? Sistemin işleyişini açıkladığımız yazımıza göz atmanızı tavsiye ederiz. Ayrıca, iletişim sayfasından bizlere ulaşabilirsiniz.

Avukatlık Nedir ?

Avukat, kamu hizmeti gören serbest bir meslek sahibi profesyoneldir. Avukat, avukatlığın amacı doğrultusunda hukuki bilgi ve tecrübelerini adalet hizmetine ve kişilerin yararlanmasına tahsis eder.

Avukatlığın Amacı Nedir ?

Hukuki münasabetlerin düzenlenmesini, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını her derecede yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde sağlamaktır.

Avukat Geçimini Nasıl Sağlar ?

Yukarıda amacı yazılı faaliyetleri yürüten serbest meslek mensubu Avukat’ın kazanç kaynağı “Vekalet Ücreti” ‘dir. Avukat tüm bu iş ve işlemleri vekaleten yani temsil ettiği kişi veya kurumlar adına yapmaktadır. Avukatın temsil ettiği gerçek veya tüzel kişilere müvekkil denir. Yani kendisini temsil ettiren.

Avukat Vekalet Ücreti Nedir ve Kimden Alır ?

AVUKAT VEKALET ÜCRETİ İKİ KISIMDIR;

1- Avukatın müvekkilinden aldığı vekalet ücretidir. 

Avukat, müvekkilinden davanın niteliğine göre; vekalet verilmesi sırasında veya dava değeri veya hükmolunacak şeyin değeri yahut paranın belli bir yüzdesinin verileceği şeklinde “avukatlık vekalet ücreti” kararlaştırılabilir. 

Avukat, davayı kazansa da kaybetse de bu ücrete hak kazanmaktadır.
Başka bir deyişle, Avukat ile müvekkili arasında ücretsiz olarak bu işin takibi yapılamaz. 

Ayrıca, unutulmamalıdır ki; Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi altında vekalet ücreti kararlaştırılamaz yoksa geçersiz sayılır.  Bu halde avukat hakkında bağlı bulunduğu Baro’nun disiplin kurulunca disiplin cezası verilebilmektedir. 

2- Karşı yan, vekalet ücretidir.

Avukat, dava sonunda davayı kazanmışsa, mahkemece davada haksız çıkan karşı tarafa yargılama gideri kapsamında; vekalet ücreti” ödeme yükümlülüğü yükler, bir başka deyişle mahkum eder, bu vekilin ücreti avukata aittir. Bir başka deyişle mahkeme kararı ile hükmedilen vekalet ücreti Avukata aittir.

Mesela, Mahkeme kararlarında aşağıdaki gibi maddeler olabilir:

Sanık kendisini vekille temsil ettirdiğinden AAÜT’ye göre …….. TL vekalet ücretinin hazineden alınarak sanığa verilmesine,

Davalılar vekili için takdir olunan …….. TL avukatlık ücretinin davacıdan alınarak davalılara verilmesine,

Davacı vekili için takdir olunan …….. TL avukatlık ücretinin davalılardan müştereken müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,

Bu ücrette, müvekkilin kesinlikle hiçbir hakkı yoktur.  Kanun o kadar açık ifade etmiştir ki; Avukata ait bu ücret, iş sahibinin borcu nedeniyle takas ve mahsup edilemez, haczedilemez.

Herşeyden önce, Müvekkillerin, avukata ait olan davanın kazanılması halinde hükmedilen avukatlık ücretine göz dikmemesi gerekir. Normal koşullarda davayı kazanan taraf, kendi avukatına ödediği avukatlık ücreti haksız çıksa dahi karşı taraftan alamaz.  

Sonuç olarak, Avukat, ücretine davayı kazanınca değil hukuki süreci takip etmesiyle hak kazanır. Davada avukatın üzerine aldığı iş, davasını büyük bir özenle titizlikle yürütmesi, hukuki bilgi ve geçmiş deneyimlerini yargılama aşamasında ortaya koymaktan ibarettir.

Bu nedenle Önemli Not : Mahkemelerde kararları Avukat değil hakimler vermektedir.