Geriye Dönük Bağkur Tescili ve Sigortalılık Tespiti

Sosyal güvenlik hakkı, temel insan haklarından olup, uluslararası hukuk normlarıyla Anayasalarda güvence altına alınmıştır. Bağkur sigortalılığını da bu kapsamda düşünmek ve değerlendirmek gerekir.

1479 s. Kanun, zorunlu sigortalılık şemsiyesi altına en son alınan esnaf ve sanatkarlar ve diğer bağımsız çalışanlara, kanunda yazılı sosyal güvenlik hükümlerini uygulama amacını taşımakta olup, 26 ncı maddesinde, sigortalı olma hak ve yükümlülüğünden vazgeçilemeyeceğini ve kaçınılamayacağını, bu Kanuna göre sigortalı sayılanların, sigortalı sayıldıkları tarihten itibaren üç ay içinde Kuruma başvurarak kayıt ve tescil yaptırmalarının zorunlu olduğunu, aksi durumda Kurum tarafından bağkur sigortalılığına resen tescil işleminin yapılacağını hükme bağlamıştır.

22.3.1985 tarihinde yürürlüğe giren 3165 s. Kanunla 1479 s. Kanunda yapılan değişiklikte de; “Gerçek ve götürü usulde gelir vergisi mükellefi olanlar, Esnaf ve Sanatkarlar Siciline kayıtlı bulunanlar veya kanunla kurulu meslek kuruluşuna usulüne uygun kayıtlı bulunanlar“dan, gelir vergisi mükellefi olanlar, mükellefiyetin başlangıç tarihinden, gelir vergisinden muaf olanlarla vergi kaydı bulunmayanlar da Esnaf ve Sanatkarlar Siciline veya kanunla kurulu meslek kuruluşlarına kayıt oldukları tarihten itibaren kendiliğinden sigortalı sayılmışlardır.

Geçmişe/geriye dönük sigortalılığın tespiti kişinin emeklilik hayalleri kurmasıyla başlamaktadır.

Önerilerimiz

Bu kapsamda kişinin vergi dairesi kayıtları ve oda kayıtları getirilmeli ve aşağıda yer alan öneriler ışığında süreç takip edilmelidir. Davalar İş Mahkemelerinde görülür. Davalı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı‘dır. Dava öncesinde kuruma müracaat etmiş olmanız gerekmektedir.

İNCELENMESİ ÖNERİLEN YARGI KARARLARI:

1- Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2009/21-10 E. ve 2009/52 K. sayılı Kararı
2- Yargıtay 21.Hukuk Dairesi 2015/12773 E. ve 2016/6125 K. sayılı Kararı

YEREL MAHKEMECE İNCELENECEK HUSUSLAR:

1- Davacının 1479 sayılı Kanun’un geçici 18.maddesinin yürürlüğe girdiği 02/08/2003 tarihinden önce başvurusu üzerine tescil talebinin bulunup bulunmadığı veya Kurumca re’sen tescilinin yapılıp yapılmadığı,

ANKARA BAM. 11.HUKUK DAİRESİ 2018/2626 E. 2019/1478 K.

2- 02/08/2003 tarihinden önce 1479 sayılı yasa kapsamanıda rızaen veya icraen prim tahsili bulunup bulunmadığı,

ANKARA BAM. 11.HUKUK DAİRESİ 2018/2626 E. 2019/1478 K.

3- 1479 sayılı Kanun’un geçici 18.maddesinin yürürlüğe girdiği 02/08/2003 tarihinden itibaren altı ay içinde vergi borçlanması için Kuruma yazılı başvurusunun bulunup bulunmadığı,

ANKARA BAM. 11.HUKUK DAİRESİ 2018/2626 E. 2019/1478 K.

incelenmektedir. Bu üç şarttan birini taşımayan taleplerin red edilme ihtimali yüksektir.

Yargıtay Başkanlığı’nın emsal kararlarını ücretsiz olarak sorgulayabilirsiniz. Tek yapmanız gereken buraya tıklamak. !

Ayrıca; iletişim bölümünden de bizlere ulaşabilirsiniz. Kolaylıklar dileriz.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir