Gizlilik Politikası

NETHESAPLAMA.COM

GİZLİLİK POLİTİKASI SÖZLEŞMESİ

GÜNCELLEME : 14.05.2019

1-Şartların Kabulü                    :

Bu siteye girmekle NETHesaplama.com kullanım şartlarını ve gizlilik politikası ‘nı kabul etmiş sayılırsınız. İş bu sözleşme ve bağlı sözleşmelerinde NETHesaplama.com “site” olarak anılacaktır. İnternet sitesi içerisinde bazı içerik kısıtlamalarına tabi olarak üye olmaksızın görüntüleme yapılabilir. İlgili alanlar kullanılarak ücretsiz kayıt yaptırılarak “üye” olunabilir.

2-Amaç ve Kapsam                   :

a) NETHesaplama.com, uygulanan aşağıda yazılı gizlilik politikası ile üyeler başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, kişisel verilerle ilgili olarak düzenlenen 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (“KVKK “) kapsamında güvence altına alınmasını amaçlar.

Veri sorumlusu olarak amacımız; sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

Verilerin işlenmesinden kasıt, “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nda verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; 

Tüketici Koruma Kanunu, diğer ilgili mevzuat ve aramızdaki sözleşme kapsamında, NETHesaplama.com, tarafından sunulan her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak üzere; üye olarak bilgilerinizin tespiti için kimlik, iletişim ve diğer gerekli bilgilerinizi işlemek; elektronik veya fiziki ortamda işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerinizi düzenlemek ve yasal merciiler tarafından  öngörülen  raporlama ve  bilgilendirme yükümlülüklerine uymak ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; 

NETHesaplama.com’un iştiraki, kurucu veya ortağı olduğu ve/veya sözleşmelerle anlaşma sağladığı ilgili mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere; ana hissedarımız, yurtiçi ve yurtdışı da dahil olmak üzere Şirket ve/veya Grup Şirketleri ile Şirketimiz ve Grup Şirketlerimize karşı gizlilik mükellefiyeti olan ve Şirket faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız tüm şirket, danışman, broker, reasürör, hizmet sağlayıcı ve acenteler gibi tüm resmi ve özel üçüncü kişilerdir.

Kişisel verilerin toplama yöntemi; NETHesaplama.com, anlaşmalı şirket, danışman, broker, reasürör, hizmet sağlayıcı ve acente  iş ortaklarımız, NETHesaplama.com personeli, internet sitesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK’nın 11. maddesi gereğince 28. Maddesinde düzenlenen istisnalar kapsamında 14.05.2019 tarihi itibarıyla aşağıdaki haklara tahdidi olarak sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz:

  • Tarafımıza başvurarak, kişisel verilerinizin;
  • İşlenip işlenmediğini öğrenme,
  • İşlenmişse bilgi talep etme,
  • İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı kişi/kurumları bilme,
  • Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
  • KVKK’nın öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
  • Aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan 5. ve 6. maddeler  uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
  • Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Mevzuat gereğince, NETHesaplama.com üyeleri ile gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin kayıt ve belgeleri, 10 yıl süre ile saklamasına dair yasal zorunluluk söz konusudur. Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etmeniz halinde, söz konusu 10 yıllık sürenin sonunda bu talebiniz yerine getirilecektir.

b) Site, üyelerin siteye kaydolurken site tarafından istenilen kişisel bilgiler, ad, soyadı, adresi, telefon numarası, e-posta adresi gibi üyelerin kendini tanımladığı kişisel bilgilerin (bundan böyle “gizli bilgiler” olarak anılacaktır.) yukarıda izah edilenler haricinde herhangi bir gerçek veya tüzel kişi ile paylaşmamayı kabul ve taahhüt eder.

c) Site üyelerin gizli bilgilerini İstatistikselçalışmalar yapmak ve üyelerin eğilimlerini tespit etmek için kullanabilir ve bu amaçlarla üçüncü kişilere verebilir.

d) Site üyelerin gizli bilgilerini sır saklama yükümlülüğü kapsamında muhafaza eder ve bu yükümlülüğe ilişkin gerekli tedbirleri alır. Sitenin dâhili olmaksızın ve gerekli özeni göstermesine rağmen siteye karşı oluşabilecek bilgisayar korsanlığı ile bilgisayarlarına, sunucularına veya ağlarına izinsiz giriş yapan kişilerin gizli bilgileri ele geçirmesinden sorumlu değildir.

e) Site, üyelerin site kullanımına dair bilgileri teknik bir iletişim dosyası olan cookie vasıtasıyla öğrenmiş olması iş bu gizlilik politikası gereği gizlilik bilgilerinin ihlali sayılamaz. 

           NETHesaplama.com, kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir.

NETHesaplama.com, üyenin  NETHesaplama.com internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

Ayrıca NETHesaplama.com’un sahifesine bağlandığınızda ve gerekli durumlarda, sizi tanımamızda yardımcı olması amacıyla, bazı bilgiler “cookie” olarak adlandırılan yapılarla kendi kişisel bilgisayarınızda saklanabilir. Cookie kullanımı, internet üzerinde standart olarak kabul edilen bir uygulamadır. Cookie’leri alma ayarını dilerseniz web tarayıcınızdan değiştirebilirsiniz.

NETHesaplama.com tarafından NETHesaplama.com’un internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sahifeler ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

f) Site yayımlamış olduğu politikayı her zaman tek taraflı olarak değiştirebilir, bu değişikliğin yapılması üye nezdinde bir hak doğurmaz. Sitenin değiştirdiği politika sitede yayımla tarihinde değişmiş sayılır.

g) Üyeler siteye giriş yaparken tıklayacağı “ Gizlilik Politikası nı kabul ediyorum.” Seçeneği ile tek işbu gizlilik politikasını kabul etmiş sayılırlar.

3- Sözleşmelerin Bütünlüğü            :

NETHesaplama.com’un sözleşmelerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Site üzerinde yayında bulunan tüm sözleşmeler birbirinin tamamlayıcısı ve ayrılmaz bir parçasıdır. Sözleşmeyi okumamak mazeret sayılmaz. Anılan sözleşmeleri okuyup onayladığını belirten ekran işaretlendiğinde sözleşme hak ve borçlarıyla taraflar arasında akdedilmiştir.

NETHesaplama.com ‘da yer alan ve elektronik ortamda onaylanarak

tarafı olunan sözleşmelerden doğacak uyuşmazlıkların, işbu bağlı sözleşmelerin HMK 193.madde uyarınca NETHesaplama.com ‘un kayıtları esas alınarak çözümleneceği, kesin delil niteliğine haiz olacağı ve herhangi bir uyuşmazlık yaşanması halinde ihtilaf merciinin Bursa Mahkemeleri ve Bursa İcra Daireleri olduğunu, KABUL VE TAAHHÜT EDER.